กองช่าง

กองช่าง

 

zero

นายคมเพชร  บัวบาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

zero

นางรุ่งนภา  แป้นทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

supot

นาย สุพจน์ บุญทำนุก

นายช่างสำรวจ

zero

(ว่าง)

นายช่างโยธา

zero

นายกิตติพงษ์  

พนักงานผลิตน้ำประปา 

zero 

นายจรุงวิทย์  

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ