กองช่าง

กองช่าง

 

manul

นาย มนูญ บุญมณี

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

kititdat

นาย กิติเดช ราชณาจักร

นายช่างโยธา

 

ศภกร1

นาย ศุภการ ทองเรือง

นายช่างโยธา

supot

นาย สุพจน์ บุญทำนุก

นายช่างสำรวจ

zero

นายกิตติพงษ์  

พนักงานผลิตน้ำประปา 

zero 

นายจรุงวิทย์  

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ