การประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมองค์กร(ITA2560)

การประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมองค์กร(ITA2560)

คำสั่งการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมองค์กร(ITA2560)

arrow01แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์

arrow01แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการ,เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

arrow01แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

arrow01แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือจริยธรรมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

arrow01แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน

arrow01แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือจริยธรรมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

arrow01การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

arrow01แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการ,เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

arrow01แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

arrow01คู่มือร้องเรียนหินเหล็กไฟ

arrow01คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2560

arrow01คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์