new

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 10

เมื่อวานนี้ 53

สัปดาห์นี้ 119

เดือนนี้ 1049

ทั้งหมด 72378

Currently are 24 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม
การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีเส้นทางในการคมนาคมคือทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์-พุทไธสง และสายหนองขวาง-ปอหู ทำให้การติดต่อทำได้สะดวกขึ้นสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 18 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 46 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

การประปา
ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นระบบประปาที่บริหารจัดการ โดยหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใ้น้ำประปา ประมาณ 1,252 ครัวเรือน ไม่มีระบบประปาใช้จำนวน 10 ครัวเรือน

การไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคูเมือง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับผิดชอบในการบำรุงซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในหารซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย
-จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 1,600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม

ความต้องการของเกษตรกร

ความต้องการด้านการประกอบอาชีพ

1.ส่งเสริมและแนะนำด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

2.จัดหาและสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3.จัดสรรที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

นอกจานี้ยังมีความต้องการให้ส่งเสริมและแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดหาปัจจัยการผลิตในราคายุติธรรม จัดหาตลาดผลผลิต สร้างคลองระบายน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรและขุดลอก แหล่งน้ำธรรมชาติ จัดหาแหล่งทุนและสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชและสัตว์ แบบยั่งยืน ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น

 

ความต้องการด้านการครองชีพ

เกษตรกรมีความต้องการให้ส่งเสริมและจัดหาอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้ซ่อมและสร้างเส้นทางคมนาคม ขยายเขตไฟฟ้า ประปาและติดตั้งโทรศัพท์ให้พิ่มขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้านค้าชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้มีผู้มีรายได้น้อยมีบัตรประกันสุขภาพทุกครัวเรือน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพและให้ความรู้ด้านการศึกษาและอนามัยต่อเนื่อง เป็นต้น

ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีดังนี้

1.การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คือมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือการปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกยางพารา และพืชผักบางส่วนนอกฤดูทำนา

2.การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น

การพาณิชย์และบริการองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม มีดังนี้

1.ร้านค้าทั่วไป 64 แห่ง

2.สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตารางที่ 1 แสดงประเภทสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

   

                                      ประเ               จำน (แห่)

    1.  โรงสีข้าว

    2.  ร้านเริมส,ร้านตัด

    3.  ร้านซ่อรถ

    4รงเรือนเลี้ยงัตว์

    5รงงาน

               27

                 5

                 4

                 4

                 1

      ่ม :งานจัดเก็บรายได้ อบต.หินเหล็กไฟ  ณ เดืนมิถุนายน 2558

 อุตสากรรม

การปรบการุตสากรรมในเงค์ารบริารนตําบลหินเหล็กไฟ ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ คือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีประชาชนบางส่วนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เข้าไปทำงานในโรงงานดังกล่าว

การท่องเที่ยว

ลหินเหล็กไฟมี งานประเณีของตําบลคือ งานประเณีรดน้ำดําหัผูู้งายุงานแห่เทียนเข้ารรษาซึ่งจัดเป็นงานเ็กๆายในตําบล แต่อค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟได้ให้ารนับนุนด้านงบระาณแ่หน่ยงานทั้งภาครัฐและเกชนในการจัดกิจรรมด้านการส่งเริมการงเที่ยวมาดยตอด

แรงงาน

นใหญ่ประกอบอทํานา แรงงานส่วนมากขาดความรู้และทักษะ ทั้งไม่มีการรลุ่มในการประบอเสิม ดั้งนั้นจึง ทําให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพเ้าปทํางานในต่างจังหัดเ่น กรุงเทพฯเป็นํานนมากทําห้ตําบม่ีความเข้็งทาด้านเศรษฐกิจ

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง พื้นที่ และอาณาเขต

เดิมองค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีฐานะเป็นสภาตำบล ซึ่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอคูเมือง เลขที่ 154 หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีระยะทางห่างจากอำเภอคูเมือง 18 กิโลเมตร ระยะห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 28 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 36,250 ไร่ หรือประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตและพื้นที่ติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ ติดเขตตำบลแคนดง อำเภอแคนดง

- ทิศใต้ ติดเขตตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

- ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง

- ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นที่ราบแห้งแล้ง มีป่าไม้เป็นบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แบงออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

-ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม

-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์

-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคม ช่วงระยะนี้อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 39.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ประมาณ 20 องศาเซลเซียส สูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส

สภาพสังคม

ด้านสังคม

ประชากร/ครัวเรือน

จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 มีจำนวนท้ังสิ้น 6,423 คน

เป็นชาย 3,240 คน เป็นหญิง 3,183 คน จำนวนหลังคาเรือนรวมท้ังสิ้น 1,600 หลังคาเรือน

ตารางที่2   สุปจํานนประชากรและจำนวนครัวเรือน

ลำดับ   หมู่/ชื่อหมู่บ้าน       จำนวนประชากร  จำนวนครัวเรือน

ผู้นำหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

 ชาย   หญิง   รวม
   1 หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย     472   470  942    259  นายสมหวัง  เนียนไธง
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
   2 หมู่ที่ 5  หัวฝาย     395   397  792    181  นายสนั่น    ดวงเนตร
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   3 หมูที่ 6  โศกนาค     231   224  455    106  นายพล   มุ้งงาม
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   4 หมูที่ 7  คูบัว     390   377  767    160  นายสำเร็จ  ชวูรัมย์
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   5 หมูที่ 8  การะโก     350   339  689    164  นายบุญมี ดูเรืองรัมย์
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   6 หมูที่ 9  ตาหล่ำ     285   326  611    140 นายประสิทธิ์ ชุ่มจิ้งหรีด
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   7 หมูที่ 10 ท่าม่วง     232   219  451    106 นายบุญมาก   อินทา
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   8 หมูที่ 11 หนองหัวช้าง     127   109  236     64 นายวิเชียร  เนตรศักดิ์
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   9 หมูที่ 12  หนองไผ่      16    10    26       9 นายหนูแดง    สุรัมย์
          (อบต.)
 10 หมูที่ 13  โคกก่อง    118 128  246     72 นายจันทา     ปาปะไพ
          (กำนัน)
 11 หมูที่ 15  โศกดู่    220 217  418   119 นางนวลจันทร์  จงเจริญ
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
 12 หมูที่ 16  สามศิลา    232 217  449   143 นายบุญเลี้ยง   แก้วบุดดี
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
 13 หมูที่ 17  ตาหล่ำน้อย    172 169  341     77 นายคูณ    ดีราชรัมย์
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
             รวม 3,240 3,183 6,423 1,600

สถาบันละงค์การทางศสนา นในเขตงค์ารบริารส่วนตำบลหินเหล็กไฟนับถือศาสนาพุและัดในเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟ    ําน   11  แห่ง คือ

 1ัดบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่ มู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย

       2.  ัดอัมพวัน ตั้งยู่ มู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย

       3ัดบ้านโศกนาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโศกนาค

       4.  วัดบัวภิรมย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านคูบัว

       5.  วัดสุทธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านการะโก

       6.  วัดบ้านตาหล่ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9บ้านตาหล่ำ

       7.  วัดบ้านนาหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านท่าม่วง

       8.  วัดบ้านหนองหัวช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง

 9.  วัดบ้านโคกก่อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกก่อง

      10. วัดป่าหนองขาย่าง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกก่อง

      11. วัดบ้านโศกดู่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านโศกดู่

 

สำนักสงฆ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 3 แห่งคือ

1. สำนักสงฆ์โนนขมิ้น    ตั้งอยู่ระหว่าง  หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย และหมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง

2. สำนักสงฆ์สามศิลา    ตั้งอยู่  หมู่ที่  16  บ้านสามศิลา

3. สำนักสงฆ์ธรรมมงคล ตั้งอยู่  หมู่ที่  17  บ้านตาหล่ำน้อย

วัฒนธรรม
ารริารสวนตลหินเหล็กไฟีภาิ่นช้สื่สารนชีวิปรจํวัือ าษาีสาน และาษาทย อีสาน(เข)  บ้างเป็นบางส่วนและีประเณีแลัฒนรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียกันเหมือนปรณีงถิ่นื่นๆ ดังนี้


      ผูู้งายุ

    1.ประเณีสงกรานต์ันที่13 -15เมายนขงทุปีจัดให้มีการรดน้ำดําหัว

    2.  วันทําบุญหมู่บ้านขึ้น3 ค่ำเดืน3 จัดให้มีการเซ่น้เจ้าที่เจ้าทางของหมู่บ้าน

    3.  ประเณีวันเข้าพรรษาัดให้มีารถวาเทียนพรรษา

    4.  ประเณีแดนตาันแรม15ค่ำเดื10จัดให้มีการแสดงความเารพบรรพบุรุษที่ล่งลับไปแล้ว

    5.  ประเพณีบุญบั้งไฟ

    6.  ประเณีลอยระันขึ้น15ค่ำเดือน12ขงทุปีจัดงบปณีลอยระ

    7.  ประเณีวันขึ้นปีใหม่ันที่1 มราคมัดงานทําบุญตับาตรร่ัน


การศึกษา

สถานศึษานเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟมี

งเรียนระึกจํานน 5 แห่ง คือ

  1.รงเรียวัดบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่ มู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย

  2.รงเรียบ้านโศกนาคท่าม่วง ตั้งยู่ มู่ที่ 10 บ้านท่าม่วง

  3.รงเรียนบ้านหนองรัก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านการะโก

  4.โรงเรียนบ้านตาหล่ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านตาหล่ำ

  5.โรงเรียนบ้านหนองดุม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง

โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา  จำนวน 1 แห่ง คือ

      โรงเรียบ้านคูบัว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านคูบัว

 

ศูนย์เด็กนเกฑ์จํานน 5 แห่งคือ

1.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่ มู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย

2.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดอัพวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย

3.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโศกนาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโศกนาค

4.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านการะโก       

5.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหล่ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านตาหล่ำ


          ตารางที่3   แสดงข้มูลจํานวนนักเรียนในเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟ

ชื่อศึกษา

                                    จ ักเียน
ุบาล .1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 รวมทั้ิ้น
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 27 12 9 14 23 13 15 - - - 113
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 16 5 6 13 17 11 11 - - - 79
โรงเรียนบ้านคูบัว 18 4 13 17 7 9 11 18 29 15 141
โรงเรียนบ้านหนองรัก 12 3 5 12 11 11 6 - - - 60
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 29 5 12 18 19 18 14 - - - 115
โรงเรียนหนองดุมหัวช้าง 15 10 6 13 9 9 11 - - - 73
รวม 117 39 51 87 86 71 68 18 29 15 581

          ตารางที่ 4 แดงข้มูลครูและบุลากรทางารศึษานเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟ 

ชื่อสศึกษา

จำนวน

บุคลากครู

ักงาน

าชาร

ูอัาจ้าง

จำวน

ลูกจ้า

รวม ทั้สิ้น

  ชาย    หญิง าย หญิง าย หญิง าย หญิง
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย     2     5     -     1     -     1     1     -     10
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง     7     1     -     -     -     -     1     -      9
โรงเรียนบ้านคูบัว     6     7     1      -     -     3     1     -     18
โรงเรียนบ้านหนองรัก     2     2     -     -      -     -     -     -      4
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ     4     5     -     -     -     -     1     -     10
โรงเรียนหนองดุมหัวช้าง     5     1     -     -     -     -     1     -      7
รวม     26     21     1     1     -     4     5     -     58

                  ที่มา:ข้มูลส่นการศึษาศาสนาและวัรรมณ เดืนมิุนายน  

  ตารางที่ 5 แสดงข้มูลศูนยัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อสถานศึกษา จำนวนเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวนบุคลากร
ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมาลัย 9 5 14 1 1 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโศกนาค 12 8 20 1 1 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 16 13 29 1 1 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาหล่ำ 13 20 33 2 - 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม 12 13 25 1 1 2
รวม 62 59 120 6 4 10

              ที่มา:ข้มูลส่นการศึษาศาสนาและวัรรม  ณ   เดืนมิุนายน 
สาธารณสุข

ื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ มีศูนย์บริการารณสุขจํานน 1แห่งดังนี้

  1.รงพยาบาล่งเสิมสุขภาพบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่  หมู่ที่  4  บ้านโนนมาลัย

    การป้งกันละรรเทาสาธารณภ
ารริารสวนตลหินเหล็กไฟ ตรบผดชของสรวจภูธรหินเหล็กไฟ  ู้ยามตํารุมชนและีสิ่งอำนวความสะดวกในารให้บิการปรนในเรื่องามปลอดภัยในิตและ ทรัพย์สิน ดังนี้

 1. รถฉุกเฉิน ( 1669 )   จำนวน  2   คัน

 2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)      

 3. ตำรวจบ้าน/ชุมชน

 

งานสัสดิการสังคม

-จัดสวัสดิการและสงเคราห์เด็ก/ สตรี/ คนชา/ คนิการ

-จัดสวัสดิการและสังเคราห์ครอบรัผู้ากร้/ คนร้ที่ึ่ง

-จัดสวัสดิการและสงเคราห์ู้ประสบัย

-จัดสวัสดิการและสงเคราห์ู้ติดเื้ดส์/ ผู้เ็บป่ยเรื้อรัง

         

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154   หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  044 780 104

แฟกส์ :  

www.hinlekfi.go.th