new

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 33

เมื่อวานนี้ 50

สัปดาห์นี้ 83

เดือนนี้ 796

ทั้งหมด 79037

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม

ความต้องการของเกษตรกร

ความต้องการด้านการประกอบอาชีพ

1.ส่งเสริมและแนะนำด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

2.จัดหาและสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3.จัดสรรที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

นอกจานี้ยังมีความต้องการให้ส่งเสริมและแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดหาปัจจัยการผลิตในราคายุติธรรม จัดหาตลาดผลผลิต สร้างคลองระบายน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรและขุดลอก แหล่งน้ำธรรมชาติ จัดหาแหล่งทุนและสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชและสัตว์ แบบยั่งยืน ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น

 

ความต้องการด้านการครองชีพ

เกษตรกรมีความต้องการให้ส่งเสริมและจัดหาอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้ซ่อมและสร้างเส้นทางคมนาคม ขยายเขตไฟฟ้า ประปาและติดตั้งโทรศัพท์ให้พิ่มขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้านค้าชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้มีผู้มีรายได้น้อยมีบัตรประกันสุขภาพทุกครัวเรือน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพและให้ความรู้ด้านการศึกษาและอนามัยต่อเนื่อง เป็นต้น

ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีดังนี้

1.การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คือมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือการปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกยางพารา และพืชผักบางส่วนนอกฤดูทำนา

2.การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น

การพาณิชย์และบริการองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม มีดังนี้

1.ร้านค้าทั่วไป 64 แห่ง

2.สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตารางที่ 1 แสดงประเภทสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

   

                                      ประเ               จำน (แห่)

    1.  โรงสีข้าว

    2.  ร้านเริมส,ร้านตัด

    3.  ร้านซ่อรถ

    4รงเรือนเลี้ยงัตว์

    5รงงาน

               27

                 5

                 4

                 4

                 1

      ่ม :งานจัดเก็บรายได้ อบต.หินเหล็กไฟ  ณ เดืนมิถุนายน 2558

 อุตสากรรม

การปรบการุตสากรรมในเงค์ารบริารนตําบลหินเหล็กไฟ ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ คือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีประชาชนบางส่วนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เข้าไปทำงานในโรงงานดังกล่าว

การท่องเที่ยว

ลหินเหล็กไฟมี งานประเณีของตําบลคือ งานประเณีรดน้ำดําหัผูู้งายุงานแห่เทียนเข้ารรษาซึ่งจัดเป็นงานเ็กๆายในตําบล แต่อค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟได้ให้ารนับนุนด้านงบระาณแ่หน่ยงานทั้งภาครัฐและเกชนในการจัดกิจรรมด้านการส่งเริมการงเที่ยวมาดยตอด

แรงงาน

นใหญ่ประกอบอทํานา แรงงานส่วนมากขาดความรู้และทักษะ ทั้งไม่มีการรลุ่มในการประบอเสิม ดั้งนั้นจึง ทําให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพเ้าปทํางานในต่างจังหัดเ่น กรุงเทพฯเป็นํานนมากทําห้ตําบม่ีความเข้็งทาด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154   หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  044 780 104

แฟกส์ :  

www.hinlekfi.go.th