new

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 31

เมื่อวานนี้ 50

สัปดาห์นี้ 81

เดือนนี้ 794

ทั้งหมด 79035

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพสังคม

สภาพสังคม

ด้านสังคม

ประชากร/ครัวเรือน

จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 มีจำนวนท้ังสิ้น 6,423 คน

เป็นชาย 3,240 คน เป็นหญิง 3,183 คน จำนวนหลังคาเรือนรวมท้ังสิ้น 1,600 หลังคาเรือน

ตารางที่2   สุปจํานนประชากรและจำนวนครัวเรือน

ลำดับ   หมู่/ชื่อหมู่บ้าน       จำนวนประชากร  จำนวนครัวเรือน

ผู้นำหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

 ชาย   หญิง   รวม
   1 หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย     472   470  942    259  นายสมหวัง  เนียนไธง
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
   2 หมู่ที่ 5  หัวฝาย     395   397  792    181  นายสนั่น    ดวงเนตร
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   3 หมูที่ 6  โศกนาค     231   224  455    106  นายพล   มุ้งงาม
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   4 หมูที่ 7  คูบัว     390   377  767    160  นายสำเร็จ  ชวูรัมย์
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   5 หมูที่ 8  การะโก     350   339  689    164  นายบุญมี ดูเรืองรัมย์
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   6 หมูที่ 9  ตาหล่ำ     285   326  611    140 นายประสิทธิ์ ชุ่มจิ้งหรีด
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   7 หมูที่ 10 ท่าม่วง     232   219  451    106 นายบุญมาก   อินทา
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   8 หมูที่ 11 หนองหัวช้าง     127   109  236     64 นายวิเชียร  เนตรศักดิ์
       (ผู้ใหญ่บ้าน)
   9 หมูที่ 12  หนองไผ่      16    10    26       9 นายหนูแดง    สุรัมย์
          (อบต.)
 10 หมูที่ 13  โคกก่อง    118 128  246     72 นายจันทา     ปาปะไพ
          (กำนัน)
 11 หมูที่ 15  โศกดู่    220 217  418   119 นางนวลจันทร์  จงเจริญ
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
 12 หมูที่ 16  สามศิลา    232 217  449   143 นายบุญเลี้ยง   แก้วบุดดี
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
 13 หมูที่ 17  ตาหล่ำน้อย    172 169  341     77 นายคูณ    ดีราชรัมย์
        (ผู้ใหญ่บ้าน)
             รวม 3,240 3,183 6,423 1,600

สถาบันละงค์การทางศสนา นในเขตงค์ารบริารส่วนตำบลหินเหล็กไฟนับถือศาสนาพุและัดในเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟ    ําน   11  แห่ง คือ

 1ัดบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่ มู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย

       2.  ัดอัมพวัน ตั้งยู่ มู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย

       3ัดบ้านโศกนาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโศกนาค

       4.  วัดบัวภิรมย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านคูบัว

       5.  วัดสุทธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านการะโก

       6.  วัดบ้านตาหล่ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9บ้านตาหล่ำ

       7.  วัดบ้านนาหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านท่าม่วง

       8.  วัดบ้านหนองหัวช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง

 9.  วัดบ้านโคกก่อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกก่อง

      10. วัดป่าหนองขาย่าง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกก่อง

      11. วัดบ้านโศกดู่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านโศกดู่

 

สำนักสงฆ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 3 แห่งคือ

1. สำนักสงฆ์โนนขมิ้น    ตั้งอยู่ระหว่าง  หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย และหมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง

2. สำนักสงฆ์สามศิลา    ตั้งอยู่  หมู่ที่  16  บ้านสามศิลา

3. สำนักสงฆ์ธรรมมงคล ตั้งอยู่  หมู่ที่  17  บ้านตาหล่ำน้อย

วัฒนธรรม
ารริารสวนตลหินเหล็กไฟีภาิ่นช้สื่สารนชีวิปรจํวัือ าษาีสาน และาษาทย อีสาน(เข)  บ้างเป็นบางส่วนและีประเณีแลัฒนรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียกันเหมือนปรณีงถิ่นื่นๆ ดังนี้


      ผูู้งายุ

    1.ประเณีสงกรานต์ันที่13 -15เมายนขงทุปีจัดให้มีการรดน้ำดําหัว

    2.  วันทําบุญหมู่บ้านขึ้น3 ค่ำเดืน3 จัดให้มีการเซ่น้เจ้าที่เจ้าทางของหมู่บ้าน

    3.  ประเณีวันเข้าพรรษาัดให้มีารถวาเทียนพรรษา

    4.  ประเณีแดนตาันแรม15ค่ำเดื10จัดให้มีการแสดงความเารพบรรพบุรุษที่ล่งลับไปแล้ว

    5.  ประเพณีบุญบั้งไฟ

    6.  ประเณีลอยระันขึ้น15ค่ำเดือน12ขงทุปีจัดงบปณีลอยระ

    7.  ประเณีวันขึ้นปีใหม่ันที่1 มราคมัดงานทําบุญตับาตรร่ัน


การศึกษา

สถานศึษานเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟมี

งเรียนระึกจํานน 5 แห่ง คือ

  1.รงเรียวัดบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่ มู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย

  2.รงเรียบ้านโศกนาคท่าม่วง ตั้งยู่ มู่ที่ 10 บ้านท่าม่วง

  3.รงเรียนบ้านหนองรัก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านการะโก

  4.โรงเรียนบ้านตาหล่ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านตาหล่ำ

  5.โรงเรียนบ้านหนองดุม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง

โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา  จำนวน 1 แห่ง คือ

      โรงเรียบ้านคูบัว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านคูบัว

 

ศูนย์เด็กนเกฑ์จํานน 5 แห่งคือ

1.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่ มู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย

2.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดอัพวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย

3.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโศกนาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโศกนาค

4.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านการะโก       

5.  ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหล่ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านตาหล่ำ


          ตารางที่3   แสดงข้มูลจํานวนนักเรียนในเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟ

ชื่อศึกษา

                                    จ ักเียน
ุบาล .1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 รวมทั้ิ้น
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 27 12 9 14 23 13 15 - - - 113
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 16 5 6 13 17 11 11 - - - 79
โรงเรียนบ้านคูบัว 18 4 13 17 7 9 11 18 29 15 141
โรงเรียนบ้านหนองรัก 12 3 5 12 11 11 6 - - - 60
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 29 5 12 18 19 18 14 - - - 115
โรงเรียนหนองดุมหัวช้าง 15 10 6 13 9 9 11 - - - 73
รวม 117 39 51 87 86 71 68 18 29 15 581

          ตารางที่ 4 แดงข้มูลครูและบุลากรทางารศึษานเขตงค์ารบริารนตําบหินเหล็กไฟ 

ชื่อสศึกษา

จำนวน

บุคลากครู

ักงาน

าชาร

ูอัาจ้าง

จำวน

ลูกจ้า

รวม ทั้สิ้น

  ชาย    หญิง าย หญิง าย หญิง าย หญิง
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย     2     5     -     1     -     1     1     -     10
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง     7     1     -     -     -     -     1     -      9
โรงเรียนบ้านคูบัว     6     7     1      -     -     3     1     -     18
โรงเรียนบ้านหนองรัก     2     2     -     -      -     -     -     -      4
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ     4     5     -     -     -     -     1     -     10
โรงเรียนหนองดุมหัวช้าง     5     1     -     -     -     -     1     -      7
รวม     26     21     1     1     -     4     5     -     58

                  ที่มา:ข้มูลส่นการศึษาศาสนาและวัรรมณ เดืนมิุนายน  

  ตารางที่ 5 แสดงข้มูลศูนยัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อสถานศึกษา จำนวนเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวนบุคลากร
ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมาลัย 9 5 14 1 1 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโศกนาค 12 8 20 1 1 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 16 13 29 1 1 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาหล่ำ 13 20 33 2 - 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม 12 13 25 1 1 2
รวม 62 59 120 6 4 10

              ที่มา:ข้มูลส่นการศึษาศาสนาและวัรรม  ณ   เดืนมิุนายน 
สาธารณสุข

ื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ มีศูนย์บริการารณสุขจํานน 1แห่งดังนี้

  1.รงพยาบาล่งเสิมสุขภาพบ้านโนนมาลัย ตั้งยู่  หมู่ที่  4  บ้านโนนมาลัย

    การป้งกันละรรเทาสาธารณภ
ารริารสวนตลหินเหล็กไฟ ตรบผดชของสรวจภูธรหินเหล็กไฟ  ู้ยามตํารุมชนและีสิ่งอำนวความสะดวกในารให้บิการปรนในเรื่องามปลอดภัยในิตและ ทรัพย์สิน ดังนี้

 1. รถฉุกเฉิน ( 1669 )   จำนวน  2   คัน

 2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)      

 3. ตำรวจบ้าน/ชุมชน

 

งานสัสดิการสังคม

-จัดสวัสดิการและสงเคราห์เด็ก/ สตรี/ คนชา/ คนิการ

-จัดสวัสดิการและสังเคราห์ครอบรัผู้ากร้/ คนร้ที่ึ่ง

-จัดสวัสดิการและสงเคราห์ู้ประสบัย

-จัดสวัสดิการและสงเคราห์ู้ติดเื้ดส์/ ผู้เ็บป่ยเรื้อรัง

         

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154   หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  044 780 104

แฟกส์ :  

www.hinlekfi.go.th