new

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 33

เมื่อวานนี้ 50

สัปดาห์นี้ 83

เดือนนี้ 796

ทั้งหมด 79037

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

  arrow01บัญชีสรุปโครงการpdfdownload

    1.1arrow01แผนเคหะและชุมชนpdfdownload

   1.2arrow01แผนงานการเกษตรpdfdownload

   1.3arrow01แผนงานพาณิชย์pdfdownload

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

   2.1arrow01แผนงานบริหารทั่วไปpdfdownload

   2.2arrow01แผนงานรักษาความสงบภายในpdfdownload

   2.3arrow01แผนสร้างความเข้มแข็งของุชุมชนpdfdownload

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   3.1arrow01แผนงานสังคมสงเคราะห์pdfdownload

   3.2arrow01แผนแผนงานการเกษตรpdfdownload

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านกาศึกษา และคุณภาพชีวิตประชาชน

   4.1arrow01แผนงานการศึกษาpdfdownload

   4.2arrow01แผนงานสาธารณสุขpdfdownload

   4.3arrow01แผนงานสังคมสงเคราะห์pdfdownload

   4.4arrow01แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการpdfdownload

   4.5arrow01แผนแผนงานงบกลางpdfdownload

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.1arrow01แผนงานเคหะและชุมชนpdfdownload

   5.2arrow01แผนงานการเกษตรpdfdownload

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

   6.1arrow01แผนงานบริหารงานทั่วไปpdfdownload

    6.2arrow01แผนงานการศึกษาpdfdownload

   6.3arrow01แผนงานสังคมสงเคราะห์pdfdownload

   6.3arrow01แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมpdfdownload

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154   หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  044 780 104

แฟกส์ :  

www.hinlekfi.go.th