หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  ว่าง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ เจริญพิทักษ์วงศา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทัตธน ศิริจันทร์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวจตุภรณ์ ไชยสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายคมเพชร บัวบาน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสัญญา ภูคำศักดิ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางณัฐกร สุภาคะดี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวธรณสร ปราบหนองบัว

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางณัฐกร สุภาคะดี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวพจน์จนา ปาปะไพ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพชร ประทุม

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฐวดี ภักดีแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปัญญา ไกนอก

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายมั่นคง ดูเรืองรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์รัตน์ พิศวงขวัญ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวบุษบากร สมจิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวจตุภรณ์ ไชยสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางวรรณา กล้าแข็ง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมนัญชญา กู่ชัยภูมิ

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายประชาปิติ ศิริพิทยพันธุ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวถุงเงิน จักษุศิลา

  นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี โพธิ์ชัยโย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ภูคำศักดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • thumbnail

  นายคมเพชร บัวบาน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางรุ่งนภา แป้นทอง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสุพจน์ บุญทำนุก

  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายปิยะ พ่อค้า

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายจรุงวิทย์ มะลิรัมย์

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ สีรัมย์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธรณสร ปราบหนองบัว

  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวขวัญเทียน เจียวรัมย์

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายเจษฏา ลิ้มสูงเนิน

  นักสันทนาการ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเปรมกมล จิมพละ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางธันยพร มั่นคง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุรณี ดอมไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางนารียา บุตรศรีภูมิ

  ครู

 • thumbnail

  นางสมพร ดูเรืองรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นายปริญญา ดาวรมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสุจิตตา ทองหล่อ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววันนา ชัยดิษฐ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางปรียาภรณ์ แก้วปิ่น

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวฐิตาภรณ์ อุบลเผื่อน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวนารินทร์ มะลิ

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสัญญา ภูคำศักดิ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางบาล บุญมณี

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ เอกวิเศษ

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ครุตรารักษ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางอิสยาภรณ์ กิตติบดินทร์

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ