หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งปราศจากยาเสพติด คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม "

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายรณชัย ครุตรารักษ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายตัน เดชกุลรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายเฉลียว ดาวเรืองรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายปรีชา มาอาสา

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล