หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายทัตธน ศิริจันทร์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0821506229

 • thumbnail

  นางสาวจตุภรณ์ ไชยสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองคลัง 0933282961

 • thumbnail

  นายคมเพชร บัวบาน

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0930829313

 • thumbnail

  นายสัญญา ภูคำศักดิ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0615198749

 • thumbnail

  นางสาวธรณสร ปราบหนองบัว

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา 0936657068