หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ เจริญพิทักษ์วงศา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทัตธน ศิริจันทร์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวจตุภรณ์ ไชยสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายคมเพชร บัวบาน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสัญญา ภูคำศักดิ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางณัฐกร สุภาคะดี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวธรณสร ปราบหนองบัว

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา