หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางณัฐวดี ภักดีแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 0985356928

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ สุนนทะนาม

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 0821338799

 • thumbnail

  นางสาวพจน์จนา ปาปะไพ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0918287409

 • thumbnail

  นายปัญญา ไกนอก

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 0625635191

 • thumbnail

  นายมั่นคง ดูเรืองรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ 0983645131

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์รัตน์ พิศวงขวัญ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0910147928

 • thumbnail

  นางสาวบุษบากร สมจิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0895211340