หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางณัฐกร สุภาคะดี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวพจน์จนา ปาปะไพ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฐวดี ภักดีแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ สุนนทะนาม

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปัญญา ไกนอก

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายมั่นคง ดูเรืองรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์รัตน์ พิศวงขวัญ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวบุษบากร สมจิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ