หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวจตุภรณ์ ไชยสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางวรรณา กล้าแข็ง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมนัญชญา กู่ชัยภูมิ

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายประชาปิติ ศิริพิทยพันธุ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวถุงเงิน จักษุศิลา

  นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี โพธิ์ชัยโย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ภูคำศักดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้