หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธรณสร ปราบหนองบัว

  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 0936657068

 • thumbnail

  นางสาวขวัญเทียน เจียวรัมย์

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 0819973488

 • thumbnail

  นางสุจิตตา ทองหล่อ

  ครู 0631595969

 • thumbnail

  นางธันยพร มั่นคง

  ครู 0630065382

 • thumbnail

  นางสาวสุรณี ดอมไธสง

  ครู 0611546979

 • thumbnail

  นางนารียา บุตรศรีภูมิ

  ครู 0832500548

 • thumbnail

  นางมัญชุสา ดูเรืองรัมย์

  ครู 0997301615

 • thumbnail

  นายปริญญา ดาวรมย์

  ครู 0854901309

 • thumbnail

  นางสาวเปรมกมล จิมพละ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 0652794539

 • thumbnail

  นางสาววันนา ชัยดิษฐ์

  ผู้ดูแลเด็ก 0982057233

 • thumbnail

  นางปรียาภรณ์ แก้วปั่น

  ผู้ดูแลเด็ก 0960288832

 • thumbnail

  นางสาวนารินทร์ มะลิ

  ผู้ดูแลเด็ก 0933975861

 • thumbnail

  นางสาวฐิตาภรณ์ อุบลเผื่อน

  ผู้ดูแลเด็ก 0826944247