หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธรณสร ปราบหนองบัว

  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวขวัญเทียน เจียวรัมย์

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเปรมกมล จิมพละ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางธันยพร มั่นคง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุรณี ดอมไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางนารียา บุตรศรีภูมิ

  ครู

 • thumbnail

  นางสมพร ดูเรืองรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นายปริญญา ดาวรมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสุจิตตา ทองหล่อ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววันนา ชัยดิษฐ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางปรียาภรณ์ แก้วปิ่น

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวฐิตาภรณ์ อุบลเผื่อน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวนารินทร์ มะลิ

  ผู้ดูแลเด็ก