หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งปราศจากยาเสพติด คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม "

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.ธรณสร ปราบหนองบัว

  นักวิชาการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวขวัญเทียน เจียวรัมย์

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นายเจษฏา ลิ้มสูงเนิน

  สันทนาการ

 • thumbnail

  น.ส.เปรมกมล จิมพละ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางธันยพร มั่นคง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.สุรณี ดอมไธสง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางนารียา บุตรศรีภูมิ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสมพร ดูเรืองรัมย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายปริญญา ดาวรมย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.วันนา ชัยดิษฐ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางปรียาภรณ์ แก้วปิ่น

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.นารินทร์ มะลิ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.ฐิตาภรณ์ อุบลเผื่อน

  ครูผู้ดูแลเด็ก