หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งปราศจากยาเสพติด คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม "

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นาย สัญญา ภูคำศักดิ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นาง บาล บุญมณี

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นาย ชัยยุทธ เอกวิเศษ

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาว นงลักษณ์ ครุตรารักษ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน