หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (VISION)

              องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (VISION)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  เป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลหินเหล็กไฟ  เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย  มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

"พัฒนาเศรษฐกิจ  ชีวิตมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน  คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ  (MISSION)
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  และชุมชนพึ่งตนเอง
  2. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด
  5. ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่